Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Voetbalkamp Heino, ook wel Sallandse voetbaldagen genoemd

Inschrijving en betaling
Inschrijven gebeurt door het compleet invullen van het aanmeldingsformulier. Uw inschrijving is definitief als uw gehele betaling is ontvangen.

Wijzigen/annuleren
Mocht u door omstandigheden na boeking deze willen wijzigen/annuleren, dan kunt u dat tot en met 5 juni 2022 kosteloos doen.

– bij annuleren van 6 juni 2022 tot en met 19 juni 2022 betaalt men 20% van het totaal overgemaakte bedrag;
– bij annulering van 20 juni 2022 tot en met 26 juni 2022 betaalt men 50% van het totaal overgemaakte bedrag;
– bij annulering van 27 juni 2022 tot en met 5 juli 2022 betaalt men 75% van het totaal overgemaakte bedrag;
– bij annulering op of na 6 juli 2022 betaalt men 100% van het totaal overgemaakte bedrag.

In het geval de Sallandse Voetbaldagen niet door kunnen gaan vanwege COVID-19 wordt tot en met 18 juni 2022 het volledige aanmeldbedrag terugbetaalt. Bij een afgelasting door corona na 18 juni 2022 kan maximaal €35,- in rekening gebracht worden voor het tenue. Deze zal dan opgestuurd worden naar het adres van de deelnemer.

Overmacht
Indien Voetbalkamp Heino door overmacht geheel of ten dele is verhinderd één of meer voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Voetbalkamp Heino gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden. Onder overmacht zoals bedoeld in dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een sportkamp. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 16 deelnemers per kamp. Voetbalkamp Heino dient de deelnemer minimaal één week vóór aanvang van het kamp hiervan in kennis te stellen. Uiteraard vindt hierbij volledige restitutie van het betaalde bedrag plaats.

Instructies en gedragsregels
De deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van de medewerkers van Voetbalkamp Heino, ter bevordering van een goed verloop van het kamp. Tevens dient de deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Voetbalkamp Heino hanteert. Een deelnemer die de medewerkers van, of overige deelnemers aan Voetbalkamp Heino hinder of overlast bezorgt, kan door Voetbalkamp Heino van (voortzetting van) het sportkamp worden uitgesloten.

Je persoonlijke gegevens
Artikel 3, lid 2 van de ANVR consumentenvoorwaarden vereist de verstrekking van persoonlijke gegevens die voor de uitvoering van de vakantie van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die voor (één van de) vakantiegenoten van belang zijn, zoals de leeftijd van deelnemers. Als je een voetbalkamp boekt, rekenen wij erop dat je in staat bent aan het gehele programma mee te doen. Wanneer blijkt dat je door lichamelijke of geestelijke beperkingen het programma niet kunt volgen, andere hindert in het volgen of belangrijke informatie die van invloed is op jouw functioneren hebt achtergehouden, behouden wij ons het recht voor je onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten.

Het melden van bijzonderheden
Als je Voetbalkamp Heino wilt gaan boeken, gaan we ervan uit dat ten opzichte van je leeftijdsgenoten, geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand hebt, en zonder aanpassingen kunt deelnemen. Als dit niet zo is, ben je verplicht dit bij boeking op te geven. Je bent als deelnemer verplicht om bij boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, op te geven. Bij bijzonderheden moet je denken aan: ADHD, medische bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke) en medicijnen, diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden, een geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken met zich meeneemt waar wij als organisatie rekening mee moeten houden etc. Als blijkt dat bovengenoemde bijzonderheden en/of informatie niet bij de boeking zijn doorgegeven, maar bijvoorbeeld pas aangekomen op de bestemming worden gemeld of bekend zijn, kan dit betekenen dat je van verdere deelneming wordt uitgesloten.

Aansprakelijkheid
De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Voetbalkamp Heino en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels inbegrepen – van de deelnemer. Voetbalkamp Heino is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen van de deelnemers.

Alle persoonlijke eigendommen blijven te allen tijde voor risico van de deelnemer. Voetbalkamp Heino aanvaardt – behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Voetbalkamp Heino – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken en andere persoonlijke eigendommen van de deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de medewerkers van Voetbalkamp Heino, als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

Outdoor activiteiten regelgeving
Voetbalkamp Heino is bij het deelnemen aan outdoor activiteiten gebonden aan de regelgeving van Summercamp Heino, de locatie waar deze activiteiten worden aangeboden. Voetbalkamp Heino streeft er naar dat ieder kind deel kan nemen aan alle aangeboden activiteiten. Indien dit niet mogelijk is, zorgt Voetbalkamp Heino voor een passend alternatief.

Medicijngebruik
Indien uw kind medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld dient u deze bij aanvang van de kampweek af te geven aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De begeleider van de betreffende week zal de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk.

Dieet
Wil je graag op voetbalkamp met overnachten en heb je een dieet? Geen probleem. De keuken op deze locatie kan daar in de meeste gevallen rekening mee houden. Wij verzoeken u dit aan te geven bij het aanmelden van uw kind.

Niet leuk is geld terug garantie
Als uw kind voor de eerste keer mee doet met Voetbalkamp Heino en hij/zij vindt het niet leuk (genoeg) en wil eerder naar huis. Dan ontvangt u het inschrijfgeld terug van de niet afgemaakte dagen. Voor u als ouder een stuk extra zekerheid en voor uw kind een prettig idee dat hij/zij het kan proberen zonder risico. De “niet leuk is geld terug garantie” is geldig:

Als uw kind voor de eerste keer meedoet met Voetbalkamp Heino en hij vindt het niet leuk (genoeg) en wil eerder naar huis, dan ontvangt u het inschrijfgeld terug van de niet afgemaakte dagen. De ‘niet leuk is geld terug garantie’ is geldig:

  • Voor elke nieuwe deelnemer van 8 tot en met 11 jaar. Voor slaap en niet slaapkampen;
  • Exclusief de kosten van het ontvangen tenue;
  • Als uw kind het minimaal 2 nachten (of 2 dagen in geval van een kamp zonder overnachting) heeft geprobeerd;
  • Uw kind hoeft geen exacte reden te geven. Als hij/zij het zelf aangeeft naar huis te willen, is dat voor ons voldoende.
  • Deze garantie is niet van toepassing voor onvoorziene omstandigheden (blessures, ziekte, etc.). Die vallen onder de dekking van uw eigen annuleringsverzekering.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden na afloop van het sportkamp nog drie dagen door Voetbalkamp Heino bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Voetbalkamp Heino gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel.

Foto’s / Video’s
Tijdens de kampen worden er beeldopnamen gemaakt ten behoeve van Voetbalkamp Heino promotiemateriaal, mocht u tegen publicatie zijn dan verzoeken wij u dit voor aanvang van het voetbalkamp kenbaar te maken.

Her Sex Debut porn videos https://pornlux.com/channel/her-sex-debut at pornlux.com. immediate core z-library z-lib project Onlyfans Photos .